REGULAMIN

Rozdział I: Definicja pojęć: 

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) Reklamodawca – oznacza firmę Julianna Mełnicka Link Master Agencja Interaktywna, z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 1/1, 87-300 Brodnica, NIP: 874-166-21-12; REGON: 340658970

b) Klient - oznacza osobę fizyczna lub osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która przedstawi prawidłowo potwierdzone zamówienie (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta)

c) Powierzchnie reklamowe – wszystkie powierzchnie, na których reklamodawca zarządza kampaniami reklamowymi swoich klientów (w szczególności na Google i Onet.pl)

d) Link sponsorowany – tekstowy komunikat reklamowy w postaci odnośnika hipertekstowego do docelowej strony klienta wyświetlany na powierzchniach reklamowych

e) Tekst reklamowy – treść będąca częścią składową linku sponsorowanego, mająca zwrócić uwagę na wyjątkowość oferty klienta

f) Przekierowanie – pojedyncza czynność polegająca na kliknięciu linku sponsorowanego znajdującego się na powierzchniach reklamowych, powodująca przejście na stronę www klienta

g) Wyświetlenie – pojawienie się linku sponsorowanego na powierzchniach reklamowych na ekranie monitora

h) Kampania reklamowa - przeprowadzony przez reklamodawcę zespół działań marketingowych mający dążyć do osiągnięcia założonych celów w sieci Internet (Google i sieci partnerskie). Cele kampanii mogą być różne i zależą od wcześniejszych ustaleń reklamodawcy z z klientem (np. wzrost sprzedaży, promocja produktów bądź/i usług, kreowanie wizerunku marki itp.)

Rozdział II: Zakres współpracy
 
§ 2

    Przedmiotem usług świadczonych klientowi przez reklamodawcę jest zaplanowanie strategii, stworzenie kampanii reklamowej oraz dalsze jej modyfikowanie, utrzymanie i zarządzanie nią, mające na celu zapewnienie przekierowań do strony klienta. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, zasięgu, słów kluczowych kampanii reklamowej znajdują się na zamówieniu.

Rozdział III: Realizacja zamówienia
 
§ 3

1. Usługa realizacji kampanii reklamowej świadczona jest na podstawie Zamówienia, podpisanego przez Klienta.

2. Podpisane zamówienie Klient przesyła na adres mailowy Reklamodawcy podany w Zamówieniu.

3. Po potwierdzeniu przez Reklamodawcę otrzymania podpisanego Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłacenia całości wynagrodzenia za realizację kampanii reklamowej na konto Reklamodawcy.

4. Po wpłynięciu pieniędzy na konto Reklamodawcy i po otrzymaniu szczegółowych  informacji od Klienta na temat kampanii reklamowej, Reklamodawca zobowiązuje się do stworzenia tekstu reklamowego.

5. Reklamodawca zobowiązuje się do uruchomienia kampanii reklamowej w terminie 5 dni od wpłynięcia pieniędzy na konto Reklamodawcy i po otrzymaniu szczegółowych informacji od Klienta na temat Kampanii reklamowej.

6. Wszystkie szczegóły dotyczące kampanii reklamowej dokładnie opisane są na zamówieniu.

7. Po aktywacji kampanii reklamowej, Klient dostaje informację na adres mailowy, że kampania została uruchomiona.

8. W trakcie współpracy, wszelkie dokumenty typu: raporty, uwagi itp. będą przesyłane drogą mailową na adresy mailowe Klienta i Reklamodawcy podane w Zamówieniu.

Rozdział IV: Zasady płatności i ceny

§ 4

1. Wysokość ceny za usługę uzależniona jest od indywidualnych ustaleń reklamodawcy z klientem.

2. Reklamodawca stosuje model kampanii budżetowej.

3. Na cenę w kampaniach budżetowych składają się dwie kwoty:

a) Pierwszą kwotę stanowi budżet kampanii, który jest kwotą netto w całości przeznaczoną na przekierowania (AdWords) lub wyświetlania (AdSense), a koszty z tym związane naliczane są według stawek stosowanych przez   Google

b) Drugą z kwot stanowi prowizja za obsługę, jest  to kwota netto, stanowiąca  określony procent całości budżetu, która zostanie określona na poziomie negocjacji handlowych

4. Kwoty netto zostaną powiększone o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług, na tego typu usługi.

§ 5

1. Formą płatności obowiązującą w kampanii jest opłata z góry przed uruchomieniem kampanii na powierzchniach reklamowych.

2. W szczególnych wypadkach możliwe jest rozłożenie płatności na raty z zachowaniem zasad płatności z góry za każdą z poszczególnych rat, przed uruchomieniem kolejnej części kampanii.

§ 6

Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.


Rozdział IV: Prawa i obowiązki Reklamodawcy

§ 7

1. Reklamodawca ma obowiązek przygotowania kampanii, opracowania słów kluczowych oraz tekstów reklamowych w oparciu o informacje uzyskane od klienta i jego sugestie, z wykorzystaniem swojej wiedzy i umiejętności. Jednocześnie reklamodawca zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania konkretnych propozycji klienta dotyczących słów kluczowych, które mogą zakłócić optymalny przebieg kampanii i/lub cenę pojedynczego przekierowania.

2. Reklamodawca zobowiązuje się do aktywacji kampanii, bieżącego jej śledzenia, dokonywania zmian i optymalizowania.

§ 8

    Wpływ należności za kampanię (za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Reklamodawcy lub datę otrzymania przez Reklamodawcę zapłaty w razie dokonania jej w inny sposób niż przelewem), zgodnie z terminami na zamówieniu, zobowiązuje Reklamodawcę do uruchomienia w przeciągu pięciu dni roboczych kampanii, będącej zakresem współpracy, na powierzchniach reklamowych, jeśli strony nie ustaliły inaczej. Inne ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1. Reklamodawca ma obowiązek prowadzić kampanię, wykorzystując specjalistyczną wiedzę i umiejętności, w sposób skuteczny i zgodnie z interesem klienta.

2. Skuteczne prowadzenie kampanii polega na zmianie, dodawaniu, odejmowaniu słów kluczowych, jak również edytowaniu i zmianie tekstów reklamowych w sposób fachowy.

§ 10

    Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zawierania umów z innymi klientami z podobnej lub tej samej branży.

§ 11

    Reklamodawca zobowiązuje się do systematycznego przesyłania raportów ze skuteczności prowadzonej kampanii przez  cały okres jej trwania.

§ 12

    Reklamodawca ma prawo korzystać z usług osób trzecich, jednak przed klientem odpowiada jakby to on był wykonawcą usługi.

§ 13

1. W przypadku gdy reklama jest sprzeczna z zasadami powierzchni reklamowych, reklamodawca ma prawo odmówić jej aktywacji lub ją zakończyć.

2. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania Kampanii bez podania przyczyny, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że treść strony Klienta docelowej jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego bądź narusza prawa osób trzecich.

Rozdział V: Prawa i obowiązki Klienta

§ 14

1. Klient zobowiązuje się do dostarczenia Reklamodawcy wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania Kampanii.

2. Obowiązkiem Klienta jest udzielenie pomocy przy tworzeniu Tekstu Reklamowego, tak aby Tekst Reklamowy realizował warunki Powierzchni reklamowych.

3. Klient oświadcza, że zaznajomił się z zasadami działania systemu prezentacji Kampanii reklamowej i akceptuje fakt, że jego reklama nie musi pojawiać się przy każdym wyszukaniu słowa kluczowego lub pojawieniu się pola kontekstowego. 
 

§ 15

1. Klient oświadcza, że zawartość jego strony internetowej nie jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami współżycia społecznego, warunkami Powierzchni reklamowych i nie narusza praw osób trzecich.

2. W sytuacji uznania przez Powierzchnię reklamową treści strony internetowej Klienta za sprzeczną z jej warunkami, interesami lub przepisami prawa, Reklamodawca zawiadomi o tym Klienta. W takiej sytuacji Klienta zobowiązuje się do dokonania zmian na stronie internetowej, mających na celu usunięcie zaistniałych sprzeczności. W przypadku nie usunięcia niezgodności o których mowa powyżej w terminie trzech dni roboczych od ich stwierdzenia reklama Klienta zostanie zdjęta z Powierzchni reklamowej.

3. Jeżeli treść strony internetowej Klienta, nie spełni warunków wszystkich dających się wykorzystać Powierzchni reklamowych, Klient zobowiązuje się dokonać zmian treści strony. Niedokonanie zmian przez Klienta, będzie równoznaczne z naruszeniem regulaminu i da uprawnienie Reklamodawcy do wcześniejszego zakończenia Kampanii bez obowiązku zwrotu zapłaconej kwoty.

§ 16

    Klient zobowiązuje się do przestrzegania funkcjonalności stron, zgodnie z instrukcją Reklamodawcy i warunkami Powierzchni reklamowych, w następujących kwestiach: treść,      nieużywanie pop-up i wszystkich innych elementów wpływających negatywnie na kampanię reklamową i/lub jej niewyświetlanie.

§ 17

1. Klient ma prawo do otrzymywania informacji o przebiegu Kampanii w czasie jej trwania

§ 18

2. Klient może zażądać wcześniejszego zakończenia Kampanii, jednakże bez zwrotu zapłaconej kwoty za usługę. Oświadczenie o  rezygnacji wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta.

3. W przypadku niemożliwości doprowadzenia Kampanii do końca z winy Reklamodawcy, Klient ma prawo do zwrotu części zapłaconej kwoty, która odpowiada części niezrealizowanej Kampanii.     

4. W przypadku zapłaty środków pieniężnych za realizację Kampanii przez Klienta, przy jednoczesnym niewykonaniu Umowy z winy Klienta, Reklamodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych Klientowi. W tym zakresie Reklamodawca zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności.


Rozdział VI: Odpowiedzialność Reklamodawcy i Klienta

§ 19

    Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie bądź nieterminowe wykonanie obowiązku wynikającego z niniejszego Regulaminu bądź Zmówienia, jeżeli takie niewykonanie lub nieterminowe wykonanie wynika z okoliczności, na które strona nie miała wpływu, z powodu siły wyższej takie jak m. in. wypadek losowy, wojna, terroryzm, strajki, niepokoje społeczne, powodzie, awarie sieci Internet, awarie komputerowych systemów nadzoru lub innych przejawów działania siły wyższej.  
 

§ 20

Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) przerwy w dostępie do serwera

2) wszelkie problemy techniczne lub awarie serwerów Powierzchni reklamowych
 
3) niedostępność stron internetowych Klienta lub innych technicznych ograniczeń niezależnych od Reklamodawcy, z powodu których nie zrealizowano przekierowań z linku sponsorowanego

4) poprawne wyświetlenie komunikatu reklamowego na serwerach Powierzchni reklamowych

5) 100% wyświetleń linków na wybrane słowa kluczowe

6) Koszty poniesione za przekierowania z Powierzchni reklamowych.

7) Wszelkie inne nie wymienione wyżej przyczyny, powodujące nie pokazywanie się komunikatów reklamowych 

§ 21

    Klient oświadcza, że realizacja Kampanii przez Reklamodawcę nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności prawa na dobrach niematerialnych, w tym m. in. praw autorskich, pokrewnych, praw do wzorów zdobniczych i znaków towarowych i w tym zakresie jest wyłącznie odpowiedzialny Klient.


Rozdział VII: Postanowienia końcowe

§ 22

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego (DZ. U. nr 16, poz. 93 z 1964 r., z póź. zm.)

§ 23

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji współpracy, strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, zaś w przypadku niemożności ich polubownego zakończenia, właściwym organem do rozstrzygania sporu będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Reklamodawcy.

§ 24

Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym każdorazowo powiadomi Klienta na piśmie, z wyprzedzeniem co najmniej jednomiesięcznym.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2011r.

 

Formularz

zamknij